ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် အဆိုတင်သွင်းမှုမှတ်တမ်း

 11/29/2019 - 17:16

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင်
အဆိုတင်သွင်းမှုမှတ်တမ်း

စဉ်

အစည်းအဝေး

အဆိုတင် သွင်းခြင်း

အတည် ပြုခြင်း

မှတ်တမ်း တင်ခြင်း

မေးခွန်း ပြောင်းခြင်း

ရုပ်သိမ်း ခြင်း

ပထမပုံမှန်

-

-

-

ဒုတိယပုံမှန်

၁၁

-

တတိယပုံမှန်

-

-

-

အရေးပေါ်(၁/၂၀၁၆)

-

-

စတုတ္ထပုံမှန်

-

-

-

ပဉ္စမပုံမှန်

-

-

ဆဋ္ဌမပုံမှန်

-

-

-

အရေးပေါ်(၁/၂၀၁၇)

-

-

-

-

-

သတ္တမပုံမှန်

-

-

၁၀

အဋ္ဌမပုံမှန်

-

-

၁၁

နဝမပုံမှန်

-

-

၁၂

ဒသမပုံမှန်

-

-

၁၃

အရေးပေါ်(၁/၂၀၁၈)

-

-

-

-

-

၁၄

(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

-

-

၁၅

(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

-

-

၁၆

(၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

-

-

၁၇

(၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

-

-

၁၈

(၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

-

-

-

-

-

၁၉

အထူး(၁/၂၀၁၉)

-

-

-

-

-

၂၀

(၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

-

-

-

စုစုပေါင်း

၅၆

၃၃

၂၀

-

date for calender: 
Friday, November 29, 2019 - 17:15

Theme Colors

Please select the following colors to preview different color schemes of the theme.