အဆိုများ

 06/05/2018 - 10:01

 

စဉ်

အစည်းအဝေး

အဆိုတင် သွင်းခြင်း

အတည် ပြုခြင်း

မှတ်တမ်း တင်ခြင်း

မေးခွန်း ပြောင်းခြင်း

ရုပ်သိမ်း ခြင်း

ပထမပုံမှန်

-

-

-

ဒုတိယပုံမှန်

၁၁

-

တတိယပုံမှန်

-

-

-

အရေးပေါ်(၁/၂၀၁၆)

-

-

စတုတ္ထပုံမှန်

-

-

-

ပဉ္စမပုံမှန်

-

-

ဆဋ္ဌမပုံမှန်

-

-

-

အရေးပေါ်(၁/၂၀၁၇)

-

-

-

-

-

သတ္တမပုံမှန်

-

-

၁၀

အဋ္ဌမပုံမှန်

-

-

၁၁

နဝမပုံမှန်

-

-

၁၂

ဒသမပုံမှန်

-

-

၁၃

အရေးပေါ်(၁/၂၀၁၈)

-

-

-

-

-

၁၄

(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

-

-

၁၅

(၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

-

-

-

၁၆

(၁၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

-

-

၁၇

(၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

-

-

၁၈

(၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

-

-

-

-

-

စုစုပေါင်း

၅၄

၃၂

၁၉

-

 

date for calender: 
Wednesday, June 19, 2019 - 10:00

Theme Colors

Please select the following colors to preview different color schemes of the theme.