ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကျင်းပခဲ့သည့် လွှတ်တော်၏ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများ

 05/25/2018 - 19:26

ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ကျင်းပခဲ့သည့် လွှတ်တော်၏ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများ
စဉ် ကျင်းပခဲ့သည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပသည့်နေ့ ကျင်းပ ရက်
မှ ထိ
ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ် အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) ၅.၁၂.၂၀၁၆ ၈.၁၂.၂၀၁၆
ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ် အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၇) ၇.၇.၂၀၁၇ -
ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ် အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈) ၁၈.၆.၂၀၁၈ -
date for calender: 
Friday, May 25, 2018 - 19:00

Theme Colors

Please select the following colors to preview different color schemes of the theme.