ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် လွှတ်တော်၏အထူးအစည်းအဝေးများ

 11/29/2019 - 16:44

ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် လွှတ်တော်၏အထူးအစည်းအဝေးများ

စဉ် ကျင်းပခဲ့သည့်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပသည့်နေ့

ကျင်းပသည့်ရက်

မှ ထိ
ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် လွှတ်တော်၏အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၉) ၈.၇.၂၀၁၉ ၁၀.၇.၂၀၁၉

 

date for calender: 
Friday, November 29, 2019 - 16:30

Theme Colors

Please select the following colors to preview different color schemes of the theme.