၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂ ။ )

Theme Colors

Please select the following colors to preview different color schemes of the theme.