ကိုယ်စားလှယ်များ

 • ဗိုလ်ကြီးမျိုးကိုကိုဝင်း 

  19
  0
  တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်ကြီးမျိုးကိုကိုဝင်း ၂။အခြားအမည်  – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၄/ဘကလ(နိုင်)၂၀၆၁၃၀ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၇.၅.၁၉၈၇ (၃၀ နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ စက်ဆန်းရွာ၊ ဘိုကလေးမြို့နယ် ၇။ပညာအရည်အချင်း ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(စစ်တက္ကသိုလ်) မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(ရုရှား) ...
 • ဗိုလ်ကြီး ကျော်သူဝင်း 

  15
  0
  တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်ကြီး ကျော်သူဝင်း ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၅/ဝလန(နိုင်)၁၁၃၇၀၁ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၃.၆.၁၉၈၄(၃၄နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ မင်းကျီရွာ၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၇။ပညာအရည်အချင်း သိပ္ပံဘွဲ့(သင်္ချာ)၊ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(သင်္ချာ) ...
 • ဗိုလ်ကြီး ထင်ကျော် 

  35
  0
  တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်ကြီး ထင်ကျော် ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၃/ညရန(နိုင်)၀၈၁၄၁၂ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၄.၄.၁၉၈၇(၃၁နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ ညောင်ရွှေမြို့ ၇။ပညာအရည်အချင်း အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(လျှပ်စစ်စွမ်းအား) ၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊ လစရ(၁) ...
 • ဗိုလ်ကြီးလွှမ်းမိုးအောင်

  26
  0
  ၁။ အမည် ဗိုလ်ကြီးလွှမ်းမိုးအောင်  ၂။ အခြားအမည် –  ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ  ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၇/ဖမန(နိုင်)၁၁၁၈၁၃  ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၈.၁.၁၉၈၄(၃၅နှစ်)  ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ကညွတ်ကွင်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး  ၇။ ...
 • ဗိုလ်မှူး ဇော်မိုးလွင်

  21
  0
  တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်မှူး ဇော်မိုးလွင် ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၇/မညန(နိုင်)၀၅၂၈၈၄ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၅.၈.၁၉၇၀(၄၆နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ မြရတနာ(၁)လမ်း၊ သခင်လှရှိန်ရပ်ကွက်၊ မိုးညိုမြို့ ၇။ပညာအရည်အချင်း တိရိစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့(B.V.S) ၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ...
 • ဗိုလ်မှူးသက်ပိုင်ထွန်း

  19
  0
  တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်မှူးသက်ပိုင်ထွန်း ၂။အခြားအမည်  – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၈/တတက(နိုင်)၁၀၃၄၂၃ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၂.၈.၁၉၈၄ (၃၄ နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၇။ပညာအရည်အချင်း မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(ကွန်ပျူတာ) ၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ...
 • ဗိုလ်မှူး စိုးရန်နိုင်

  43
  0
  တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်  ၁။ အမည် ဗိုလ်မှူး စိုးရန်နိုင်  ၂။ အခြားအမည် –  ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ  ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၄/ညတန(နိုင်)၀၉၆၉၇၁  ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၆.၇.၁၉၈၃(၃၆နှစ်)  ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ...
 • ဗိုလ်မှူး စိုးသူထွန်း

  26
  0
  တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်မှူး စိုးသူထွန်း ၂။အခြားအမည် စည်သူထွန်းနိုင် ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၆/ကသန(နိုင်)၀၀၄၈၂၃ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၂.၆.၁၉၇၆(၄၀နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ အမှတဒိုက်ဦးမြို့ ၇။ပညာအရည်အချင်း အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(မြို့ပြ)၊ မဟာအင်ဂျင်နီယာနှင့် နည်းပညာ သိပ္ပံဘွဲ့(ရုရှား) ...
 • ဗိုလ်မှူး ဆန်းလင်းကြည် 

  16
  0
  တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်မှူး ဆန်းလင်းကြည် ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/တမန(နိုင်)၀၉၂၈၉၈ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၂.၅.၁၉၇၉(၃၉နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၇။ပညာအရည်အချင်း M.E (Structure) ၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊ ...
 • ဗိုလ်မှူး ညီညီမင်း

  11
  0
    တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်   ၁။အမည် ဗိုလ်မှူး ညီညီမင်း ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ အင်း-ပအိုဝ်း/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၃/ကလန(နိုင်)၀၅၆၅၈၅ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၁.၅.၁၉၇၂(၄၅နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ အမှတ်ကလောမြို့ ၇။ပညာအရည်အချင်း B.A(History)၊ ဥပဒေ ...