ကိုယ်စားလှယ်များ

 • ဗိုလ်မှူး မျိုးမင်းသူ   

  26
  0
  တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်မှူး မျိုးမင်းသူ ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၄/ဒဒရ(နိုင်)၁၁၇၅၇၆ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၈.၈.၁၉၈၂(၃၄နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ ဒေးဒရဲမြို့ ၇။ပညာအရည်အချင်း ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(စစ်တက္ကသိုလ်) ၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊ အမှတ်(၂၁၂) ...
 • ဗိုလ်မှူး မျိုးမင်းထွန်း

  51
  0
  ၁။ အမည် ဗိုလ်မှူး မျိုးမင်းထွန်း  ၂။ အခြားအမည် –  ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ  ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၂၉၂၁၈  ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၂.၇.၁၉၈၂(၃၇နှစ်)  ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ရန်ကုန်မြို့  ၇။ ...
 • ဗိုလ်မှူး မြင့်သီဟ

  22
  0
  တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်မှူး မြင့်သီဟ ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၇/ညလပ(နိုင်)၀၁၁၂၁၄ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၃.၉.၁၉၇၃(၄၃နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ ရန်ကုန်မြို့။ ၇။ပညာအရည်အချင်း သိပ္ပံဘွဲ့(စစ်တက္ကသိုလ်) ၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း ၉။အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် ...
 • ဗိုလ်မှူး လင်းကျော်ခိုင်

  19
  0
  တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်မှူး လင်းကျော်ခိုင် ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၄၃၄၆ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၄.၅.၁၉၇၈(၄၀နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၇။ပညာအရည်အချင်း မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(မြို့ပြ) ၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊ ...
 • ဗိုလ်မှူး ကျော်ဇင်ထိုက်

  110
  0
  ၁။ အမည် ဗိုလ်မှူး ကျော်ဇင်ထိုက်  ၂။ အခြားအမည် –  ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ  ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၉/မထလ(နိုင်)၂၃၀၆၄၉  ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၁.၅.၁၉၈၅(၃၄နှစ်)  ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ...
 • ဗိုလ်မှူး ထွန်းထွန်း 

  41
  0
  တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်မှူး ထွန်းထွန်း ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/မဂဒ(နိုင်)၀၉၈၅၂၈ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၈.၁၁.၁၉၇၂(၄၆နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၇။ပညာအရည်အချင်း သိပ္ပံဘွဲ့ (သတ္တဗေဒ) ၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ...
 • ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းမင်းလွင် 

  38
  0
  တပ်မတော်သားပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းမင်းလွင် ၂။အခြားအမည် မင်းမင်းထွန်း ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၉/မရတ(နိုင်)၀၁၂၁၇၉ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၂.၅.၁၉၆၃ (၅၄နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ မြန်အောင်မြို့နယ် ၇။ပညာအရည်အချင်း B.A(Myan)M.A(Defence Study) ၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊ တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ...
 • ဗိုလ်မှူးကြီး လှဦး

  32
  0
  တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်မှူးကြီး လှဦး ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/ခရန(နိုင်)၀၀၁၂၆၃ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၇.၂.၁၉၇၃(၄၅နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ အလယ်ကျေးရွာ၊ ခရမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၇။ပညာအရည်အချင်း ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း)၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ကာကွယ်ရေးပညာ)။ ...
 • ဗိုလ်မှူး အောင်သူခိုင်

  20
  0
  ၁။အမည် ဗိုလ်မှူး အောင်သူခိုင် ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/တမန(နိုင်)၀၄၇၄၈၁ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၈.၃.၁၉၇၁(၄၆နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ အမှတ်(၁၁၈)၊ အနောက်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၇။ပညာအရည်အချင်း တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့(B.V.S) ၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊ ...
 • ဗိုလ်မှူး အောင်ဆန်းဒေး 

  16
  0
  တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁။အမည် ဗိုလ်မှူး အောင်ဆန်းဒေး ၂။အခြားအမည် – ၃။လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၉/ပဘန(နိုင်)၁၃၇၂၉၉ ၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၄.၆.၁၉၈၄(၃၄နှစ်) ၆။မွေးဖွားရာဇာတိ ပျော်ဘွယ်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၇။ပညာအရည်အချင်း ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့၊ မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့၊ ပါရဂူဘွဲ့(ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ) ...